Environmentální výchova

 
enviromentální výchovaEnvironmentální výchova je chápána jako výchova, směřující k souladu člověka s životním prostředím (z anglického environmental – týkající se životního prostředí). Zasahuje do různých oblastí lidských aktivit. Někdy se setkáváme také s pojmem výchova k trvale udržitelnému způsobu života, což může být chápáno jako synonymum pro environmentální výchovu. Není zcela totožná s výchovou ekologickou, jejímž cílem je naučit se chápat vztahy v ekosystému.

V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího procesu na základních školách a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni. Naše škola při uplatňování cílů environmentální výchovy využívá spolupráce se Správou národního parku Šumava (SNPŠ), která má sídlo přímo ve Vimperku. Jedná se například o výukové programy s ekovýchovnou tematikou, které si vyučující jednotlivých předmětů každoročně vybírají z nabídky ekocentra SNPŠ ve Vimperku.01

Další formou spolupráce je účast žáků na jednorázových akcích typu Den Země, návštěva ekocenter SNPŠ mimo Vimperk (Stožec, Kašperské Hory) apod. Především několikadenní pobyty ve středisku na Stožci a nově také na Horské Kvildě jsou mezi žáky velmi oblíbené.

 

V rámci environmentální výchovy jsou pro žáky také pořádány různé exkurze do třídíren odpadů, spaloven, atd., které se často daří hradit z grantových programů.

 

Mgr. Michal Kolafa, koordinátor environmentální výchovy