EU peníze školám

V rámci projektu EU peníze školám Operačního programu OP VK – IP oblasti podpory 1.4. Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme podali žádost o finanční podporu.

Projektový záměr a projektovou žádost jsme sestavili podle aktuálních potřeb školy. Zaměřili jsme se na vybavení kabinetů novými moderními učebními pomůckami, na doplnění knihovny cizích jazyků literaturou a časopisy v anglickém jazyce, obnovu vybavení starší počítačové učebny, protože pokud žáci pracovali s počítačovou grafikou nebo vytvářeli webové stránky, tak počítače selhávaly a na vybavení čtyř učeben interaktivními tabulemi, neboť tato multimediální technika v potřebném množství ve škole chyběla.

Z ministerstva školství jsme získali grant ve výši 1 480 983 Kč, který je hrazený z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Podmínkou pro přidělení uvedené částky ale je, aby učitelé, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni, krom jiného, v průběhu dvou let vytvořili v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 756 digitálních učebních materiálů a jejich prostřednictvím prokazatelně docílili zlepšení stavu počátečního vzdělávání ve škole.

V souvislosti s uvedenou inovací vybavení školy bylo nutné provést další opravy, úpravy a dovybavit učebny tabulemi menších rozměrů a školním nábytkem tak, aby se jednak instalovaná multimediální technika na čelní stěnu třídy vešla a aby nové moderní vybavení nekontrastovalo se starým, značně opotřebovaným a poškozeným školním nábytkem. Zároveň bylo nutné rozšířit školní počítačovou síť a internet do všech pavilonů školy. Tyto opravy, úpravy a vybavení nebylo možné hradit z prostředků grantu.

Mgr. Zdeněk Říha