Výuka

Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Zaměření školy

Škola je zaměřena na:

  • výuku cizích jazyků od 1. ročníku
  • práci s výpočetní a komunikační technikou
  • sportovní výchovu
  • inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení

– chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků
a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;

– zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;

– pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků;

– vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;

– preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu;

– vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;

– chceme stejnou péči věnovat všem žákům;

– chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život
v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);

– nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat i žáky s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;

– provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi;

– chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy; z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod.; rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost prezentovat se a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání; chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

Učební plán pro 1. stupeň

Oblast

Obor

RVP hodiny

Předmět

ŠVP hodiny

1.

ročník

2.

ročník

3.

ročník

4.

ročník

5.

ročník

Jazyka jazykovákomunikace

Český jazyk

a literatura

33

Český

jazyk

43 /10/

9

9

10

8

7

Cizí jazyk

9

Anglický jazyk

11 /2/

1

1

3

3

3

Matematika

a její aplikace

Matematika

a její aplikace

20

Matematika

24 /4/

4

5

5

5

5

Informačnía komunikačnítechnologie Informačnía komunikační technologie

1

Informatika

1

       

1

Člověk

a jeho svět

Člověk a jeho svět

12

Prvouka

6

2

2

2

   

Vlastivěda

3

     

1

2

Přírodověda

3

     

2

1

Umění

a kultura

Hudební výchova

12

Hudební výchova

5

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

7

1

1

1

2

2

Člověk

a zdraví

Člověk a zdraví

0

             

Tělesná výchova

10

Tělesná výchova

10

2

2

2

2

2

Člověk

a svět práce

Člověk a svět práce

5

Pracovní činnosti

5

1

1

1

1

1

Disponibilníhodinová dotace  

16

 

16

         
Celkem hodinv 1.-5. ročníku  

118

 

118

         

Celkem hodin v ročnících

21

22

25

25

25

 

Učební plán pro 2. stupeň
Oblast
RVP hodiny
Obor
Předmět
ŠVP hodiny
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Jazyk
a jazyková komunikace
15
Český jazyk a literatura
Český jazyk
18 /3/
5
5
4
4
12
Cizí jazyk
AJ
12
3
3
3
3
Matematika a její aplikace
15
Matematika a její aplikace
Matematika
18 /3/
4
5
4
5
Informační a komunikační technologie
1
Informační a komunikační technologie
Informatika
8 /7/
2
2
2
2
Člověk
a společnost
11
Dějepis
Dějepis
12 /1/
2
2
2
2
Výchova k občanství
Občanská výchova
1
1
1
1
Člověk a příroda
21
Fyzika
Fyzika
25 /3/
+ 1 VO
ČaZ
1
2
2
2
Chemie
Chemie
   
2
2
Přírodopis
Přírodopis
2
2
2
1
Zeměpis
Zeměpis
2
2
2
1
Umění
a kultura
10
Hudební výchova
Hudební výchova
10
1
1
1
1
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
2
2
1
1
Člověk
a zdraví
10
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
 
0
0
0
0
 
Tělesná výchova
Tělesná výchova
9
3
2
2
2
Člověk
a svět práce
3
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
4 /1/
1
1
1
1
     
Německý jazyk
6
0
0
3
3
Disponibilní hodinová dotace
18
   
18
       
Celkem hodin v 6.-9. ročníku
122
   
122
29
30
32
31
Ročníková maxima
29
30
32
31

ČaZ – Člověk a zdraví

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň

Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně využita v rámci povinných předmětů.

Český jazyk a literatura

Naplňuje vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a je na naší škole posílen o 12 hodin týdně.

Matematika

Vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace je dotována 4 hodinami .

Anglický jazyk

Je zařazen do učebního plánu již v první a ve druhé třídě s jednohodinovou dotací. Od třetího ročníku se již standardně učí tři hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o dvě hodiny.

Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň

Volná disponibilní časová dotace je na 2. stupni plně využita v rámci povinných předmětů :

Český jazyk a Matematika je posílen o 3 hodiny, Informatika je naším profilovým předmětem a je dotována 7 hodinami, vzdělávací oblast Člověk a příroda 3 hodinami, vzdělávací oblast Člověk a společnost a Pracovní činnosti 1 hodinou týdně.

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova dotací 9 hodin, obor Člověk a zdraví se nevyučuje jako samostatný předmět, obsah je rozdělen mezi občanskou výchovu v 7. ročníku a jednu hodinu přírodopisu týdně v 8. ročníku.

Obsah celku Svět práce je zařazen do občanské výchovy v 8. a 9. ročníku.

Nepovinné předměty:
 
Sborový zpěv 1. – 2., 3. – 9. ročník – 1 hodina týdně
Sportovní a pohybové hry: 1. – 2. ročník, 3. – 5. ročník, 6. – 7. ročník – 1 hodina týdně